INVEST - מדריך השקעות עם לב חם

מהו פסק דין?

פסק דין מסכם כל משפט בסופו ומביא את החלטות בית המשפט בהתאם לראיות ולעדויות שהובאו במהלכו. לעתים ניתן פסק הדין גם שנים לאחר תחילת המשפט, זאת בהתאם לאורך המשפט כמובן.
מה מכיל פסק הדין?

  1. עמדות הצדדים, תמצית העדויות והראיות שהוצגו במהלך המשפט.
  2. ניתוח משמעותן של העדויות והראיות, והמסקנה המתבקשת מהניתוח.

מי כותב את פסק הדין?
אם כמה שופטים מנהלים את המשפט, שופט אחד יכתוב את עיקרי פסק הדין והשאר יצטרפו ויכתבו תוספות לפסק הדין. אם קיימים חילוקי דעות בין שופטים השותפים במשפט יכתוב כל שופט את דעתו בפסק הדין וההכרעה תתבצע על פי דעת הרוב של השופטים.

 

שיתופי פעולה :