INVEST - מדריך השקעות עם לב חם

תזרים מזומנים

יניב לב-רן 15/10/2009
מטרת העסק מעצם קיומו היא מקסום הרווח. כאשר עסק שומר בקנאות על רווח גבוה, ניתן לשער כי זהו עסק בריא ולכן סיכויי התפתחותו גבוהים יחסית.  אחת המשמעויות המעשיות משמירה על מקסום הרווח בעסק, הן בשמירה על תנאי אשראי סבירים ובגביה יעילה. שכן עלות האשראי שוחקת את הרווח.
לפי כך ניתן לקבוע כי עסק בעל שיעורי רווח נאותים, תנאי אשראי סבירים, העובד עם משרד רואי חשבון מקצועי ואיכותי ומערכת גביה יעילה, יהיה בהכרח בעל תזרים מזומנים חיובי.
עד כאן התיאוריה מאוד ברורה וידועה לכל. אם כך, מדוע אני כותב על משהו שכולם כבר יודעים ?!
משום שאם כולם יודעים ומבינים את התיאוריה, כיצד ניתן להסביר את העובדה שעסקים רבים סובלים ממצוקה בתזרים המזומנים?  האם בכוחה של ידיעה לשנות תוצאה..?  מסתבר שלא!!
או אולי משום שבעלי העסקים משקיעים את הרווח בהתפתחות עתידית של העסק? 
כאן נשאלת השאלה האם לעסק תכנית עסקית רב-שנתית עם תכנית התפתחות מוגדרת הכוללת תחזיות רווח והפסד, תכנית השקעות ותכנון של תזרים המזומנים?  שאם לא כן ובהיעדר כזו, לא ניתן יהיה לחזות ולתכנן את עתיד העסק. כשלא ניתן לתכנן את העתיד בודאי שלא רצוי לבצע השקעות מרווחים (בלתי ריאליים בד"כ) לשם התפתחותו העתידית.
לסיכום:  נניח לשם הדוגמא כי לעסק תכנית עסקית ל-5 שנים הכוללת, בין היתר תחזיות רווח והפסד ותזרים מזומנים חזוי ובהתאם לתחזיות אלה יוסיף תזרים המזומנים להיות שלילי גם בעתיד.                            
כאשר אנו צופים פני עתיד ומקבלים תוצאות שליליות שלא "עושות לנו שכל" – האם עדיין נפתח שנה כזו? האם נלך נגד השכל הישר שלנו, נצפה לניסים ונאמר "יהיה טוב" ???
זו גישה מקובלת בקרב אנשי עסקים רבים אותם פגשתי ב-15 השנים בהן אני משמש כיועץ עסקי. זהו גם אחד המחסומים העיקריים למעבר מעסק קטן (עד 22 מיליון ₪ בשנה) לעסק בינוני (מעל 22 מיליון ₪ בשנה)
על מחסום זה ומאמרים נוספים ניתן לקרוא באתר:  www.lev-ran.net

 

שיתופי פעולה :