INVEST - מדריך השקעות עם לב חם

הלוואות

הלוואות הן דבר חשוב ונחוץ בחיינו בכלל, ולקידום הכלכלה בפרט, כמעט ולא ניתן לחשוב על הכלכלה המודרנית ללא הלוואות. אחת הסיבות להתפתחות מואצת של הכלכלה המודרנית הן בזכות הלוואות. הלוואות מאפשרות לנו להתפתח בין עם ההלוואה לצורך אישי ובין עם ההלוואה לצורך עסקי, הם כוח המינוף שקיים בשוק החופשי, כמובן כל עוד נוטלים הלוואה מחושבת לצורך מינוף. כגון הלוואות ליזמים שבצורה זו ניתן לפתוח עסק חדש או לפתח עסק קיים, הלוואות מינוף במישור הפרטי יכולות להיות למגוון אפשרויות למנף את הכלכלה כך למשל הלוואה לרכישת דירה, הלוואה לרכישת רכב כך להגדיל את הביקוש ולהניע את הכלכלה. הלוואות למשקי בית הינן בעלי חשיבות גבוהה ביותר, בלעדי הלוואות אילו המשק יכול להיעצר וכל גלגל הצמיחה יישאר תקוע ללא יכולת ביקוש  או ללא יכולת רכישת מוצרי צריכה ע"י הציבור.
הלוואות מיוחדות
הלוואות מיוחדות הינן הלוואות לא מסורתיות שהשוני בהן יכול להתבטא בכמה דרכים לדוגמא הלוואות ללא החזרים חודשיים ( הלוואות בלון ) הלוואות לתקופה ארוכה מאוד בסכומים גבוהים ( הלוואת משכנתא ) או קצרה מאוד שבה מחזירים את כל הכסף בתשלום אחד ( הלוואות גישור ) הלוואות אלו הין הלוואות ייעוד, זאת אומרת הלוואה עם מטרה ספציפית כאשר כל הלוואה נקבעת עפ"י מטרת ההלוואה .
הלוואות רגילות
הלוואה רגילה הן אותן הלוואות שמוכרות לכולנו, הן מאפשרות לנו לקבל סכום כסף שאין ביכולתנו להוציא לשם רכישת או פעולה כלכלית כלשהי ולפרוס את החזר ההלוואה לתקופה מוגדרת מראש, כגון הלוואה לרכישת רכב או הלוואה לכל מטרה. הלוואות רגילות כפי ששמן מעיד הם הלוואות עם .

שיתופי פעולה :